اینجا نلی از روزهایش می گوید

سلام خوش آمدید
مطلبی در تیر ۱۳۹۶ ثبت نشده است
اینجا نلی از روزهایش می گوید

چو رنج بوده فقط سهمم از جهان شما
خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهان خودم