اینجا نلی از روزهایش می گوید

سلام خوش آمدید
مطلبی در مرداد ۱۳۹۶ ثبت نشده است
اینجا نلی از روزهایش می گوید

چو رنج بوده فقط سهمم از جهان شما
خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهان خودم