اینجا نلی از روزهایش می گوید

سلام خوش آمدید
اینجا نلی از روزهایش می گوید

چو رنج بوده فقط سهمم از جهان شما
خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهان خودم