اینجا نلی از روزهایش می گوید

سلام خوش آمدید
مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
اینجا نلی از روزهایش می گوید

چو رنج بوده فقط سهمم از جهان شما
خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهان خودم