حماقت! :: اینجا نلی از روزهایش می گوید

حماقت!

حماقت بشر، تمومی نداره!!!

مخصوصا حماقت های بعد از ساعت ۴ صبح!

۳ موافق ۰ مخالف
درباره من
قصد سرم داری، خنجر به مشت
خوش تر از این نیز توانیم کشت
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان